Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Yeni kitablar
Yeni kitablar

                                                              2022

 

616.21(0076.1)(075)

Q 25

Qasımov, A. V.

         Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə rezidentlər üçün testlər və situasion məsələlər : dərs vəsaiti / A. V. Qasımov ; red. V. M. Pənahian ; rəy.: A. M. Xudiyev, N. M. Hüseynov. - Bakı : Təbib, 2022. - 172 s.

 

616.1/.4-079.4(075)

M 85 

Mustafayeva, A. H.

         Daxili xəstəliklərin differensial diaqnostikası. H.1. / A. H. Mustafayeva ; rəy.: V. E. Mirzəzadə, T. T. Əliyeva ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı, 2016. - 220 s.

          

616-056.7-076

Ə 92

Əsgərova, T. Ə.

         İrsi xəstəliklərin kütləvi və biokimyəvi üsulla təyini: laboratoriya məşğələləri üçün dərsvəsaiti / T. Ə. Əsgərova ; elmi red. R. Q. Əbilova ; rəy.: Q. N. Quliyev, G. İ. Əzizova, G. R. Vahabova. - Bakı : Mars-Print, 2014. - 130 s.

 

616.12-083.98

T 42  

         Təxirəsalınmaz kardioloji yardım. / S. N. Alimetov, A. B. Baxşəliyev, Ş. S. İbrahimova ; elmi red. A. Ə. Kərimov ; rəy. A. Ə. Axunbəyli ; Azərb.  Res. Səh.  Nazirliyi, ATU, Akad. C. M.Abdullayev ad. Elmi-tədqiqat kardiologiya institutu. - 4-cü nəşr. Yenidən işlənmiş və tamamlanmış. - Bakı : Elm və təhsil, 2013. - 304 s.

616-056.3(063)

A38

       Allerqoloqiya, immunologiya və immunoreab-ilitasiya üzrə V Azərbaycan milli konqresi material-ları= V национальный конгрес Азербайджана по аллергологии, иммунологии и иммунореабилитации материалы : 21 oktyabr 2016, Bakı / Azərb. Res. Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilit-asiya Elmi Cəmiyyəti ; baş red. A. A. Əyyubov. - Bakı : Elgün, 2016. - 131 s. ; 19,5 sm.

         

 

 616.3-07(075)

Ə 65 

Əliyev, F. X.

         Həzm traktı xəstəliklərinin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri. / F. X. Əliyev ; rəy.: İ. L. Kazımov, R. P. Həsənov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı : Nurlar, 2016. - 112 s.    

        

 

616-002.5(076.1)

F 86 

         Ftiziatriyadan testlər: dərs vəsaiti / N. Ə. Abbasov, R. İ. Bayramov, C. M. İslamzadə ; elmi red. F. F. Ağayev ; rəy. Y. Ş. Şıxəliyev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2015. - 224 s. ; 21,5 sm

 

616.314-089.2(075)

K 58  

 Kərimova G. E., Əliyev O. S.

         Çıxmayan protezlərin hazırlanmasında bura-xılan səhvlər və onların ağız boşluğu toxumalarına mənfi təsiri : dərs vəsaiti / G. E. Kərimova, O. S. Əliyev ; rəy.: M. M. Əliyev, A. İ. Tağıyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2016. - 155 s.

 

611.018

Q 25

Qasımov, Eldar Köçəri  oğlu.

         Ümumi histologiya. Sxemlər. / E. K. Qasımov ; rəy.: H. K. Muradov, E. Ç. Əkbərov. - Bakı : Time Print MMC, 2016. - 124 s. : şək. ; 24 sm.

          

616.345-089(075)

C 21

Camalov, Fariz Hidayət oğlu.

         Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri: dərslik / F. H. Camalov ; rəy.: H. B. İsayev, Ş. F. İbrahimli ; elmi red. M. Y. Nəsirov. - Bakı, 2015. - 33 0 s. : şək., cəd.

 616.361-053.2(075)

U 74 

         Uşaqlarda öd kisəsi və öd yollarının xəstəlik-ləri: dərs vəsaiti / tərt.: A. Ə. Namazova, S. N. Musa-yev ; tər. Ə. Q. Həsənov ; rəy.: S. Ş. Həsənov, R. Y. Məmmədova. - Bakı : Təbib, 2015. - 116 s. : şək.cəd.

 

61(075.5)

A 99  

         Azərbaycan Tibb Universitetinin 2015/2016-ci tədris ili ücün iş planı/ Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi ; burax. məsul. İ. İ. İsayev. - Bakı : Təbib, 2015. - 187 s.

 

577.1(076.1)

D 60 

         Dinamik və funksional biokimyadan testlər / ATU ; tərt.: A. N. Qarayev, Ş. İ. Həsənova, A. E. Eyyubova ; red. F. Q. İslamzadə. - Bakı : Təknur, 2015. - 208 s. 

 

613.262(075)

V 55                                                             

Vəliyeva, Məhbubə  Nəbi  qızı.

          Müalicəvi-kosmetoloji dərman vasitələri. Kosmetologiya : dərslik /rəy.: M. A. Ağayev, V. Y. Əsmətov ; ARTN, ATPİ, ATU, Əczaçılıq texnologi-yası və idarəçiliyi kafedrası. - Bakı : Təbib, 2016. - 389 s. ; 28,5 sm.

 

616.381-002:615.849.19

А 13

Абдуллаев, Мирсалех Мирягуб оглы.

         Лазерное излучение в комплексном лечении больных с перитонитом  : монография / М. М. Абдуллаев ; рец.: В. А. Дербенов, Р. Д. Мустафаев. - Калуга : Калужский печатный двор, 2016. - 168 с.

- Библиогр.: с. 138-166.

 

 

9(Az)

X 69  

         Xocalı şahidləri danışır. /İdeya müəl. Ə. Hə-sənov ; red. B. Sadıqov ; tərt. İ. Hüseynli. - Bakı : Azərbaycan qəzeti, 2018. - 181 s. ; 25 sm.

        

616.12-073.97(075)

Q 89  Qurbanov, V. Z. və başq.

         Elektrokardioqrafiyanın əsasları: Dərs vəsaiti / V. Z. Qurbanov, M. S. Novruzova, İ. M. Məmmədova ; red. S. H. Əhmədov. - Bakı : CBS-PP, 2018. - 224 s. : şək.  - ISBN 978-9952-588-01-9 :

         

614.253(075)

Ə 66 

Əli-zadə, Ləman İsmayıl qızı.

         Ailə həkiminin təcrübəsində rast gələn kliniki simptomlar: dərs vəsaiti / L. İ. Əli-zadə ; elmi red. M. S. Salihov ; rəy. Z. Ə. Əlixanova ; Azərb.  Res. Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Nafta-Press, 2015. - 171 s.

 

616.61/.62-072.1

B 83

         Böyrək və sidik axarı daşlarının transufetral endoskopik üsullarla müalicəsi  / S. B. İmamverdiyev, R. F. Əkbərov, R. N. Məmmədov ; red. İ. F. Mahm-udov ; rəy.: Ə. Baxışov, İ. İsmaylov. - Bakı : Şirvan-nəşr, 2015. - 144 s. : şək.

 

616.62-008.222-055.2

İ 41

İmamverdiyev, S. B., Bağışov Ə. A.

        Kliniki uroginekologiya: həkimlər üçün rəhbərlilk /Ə. A. Bağışov ; rəy.: K. İ. Abdullayev, C. F. Qurba-nov. - Bakı : Ecoprint, 2016. - 145 s.

         

 

616.36-002-053.2(075)

U 74 

         Uşaqlarda virus hepatitləri: dərs vəsaiti / G. X. İbrahimova, S. İ. Əhmədova, N. M. Hüseynova ; rəy. N. N. Əliyev ; Azərbaycan Tibb Universiteti, Uşaq yolluxucu xəstəlikləri kafedrası. - Bakı, 2013. - 244 s. : şək., cəd.

 

616.212.2-001.5-089(075)

R 52 

Rəhimov Çingiz, Sultanova Nigar

         Burun sümükləri sınaqlarının diaqnostika və müalicə alqoritmi [Mətn] : dərs vəsaiti / Ç. Rəhimov, N. Sultanova ; rəy.: Y. Ə. Yusubov, A. M. Xudiyev, R. Ə. Məmmədov. - Bakı : Təhsil, 2014. - 104 s. : şək.

 

001(09)

A 99

        Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası -70. / elmi red. A. Əlizadə ; red.: İ. Quliyev, İ. Həbibbəyli, T. Nağıyev. - Bakı : Elm, 2015. - 500 s.

 

 

 

 

4(Azərb)(083)

H 98 

Hüseynov, B. M., Hacıyeva E. M.

         Azərbaycanca-latınca-rusca lüğət. / B. M. Hüseynov, E. M. Hacıyeva ; red. T. H. Şükürbəyli ; rəy.: Z. Ş. Məmmədova, R. M. Novruzov ; Azərb.  Respub. Səhiyyə  Nazirliyi, Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2016. - 244 s.     

 

618.17-085.37(075)

Ə 99 

Əzizova, M. E.

         Qadınlarda cinsi sferanın hormon asılı patologiyası: dərs vəsaiti /rəy.: L. M. Rzaquliyeva, Ş. H. Qədimova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. Bakı : Təbib, 2021. - 131 s.

 

001

Р 85 

          Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии: монография / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева. - Екатерингбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 250 с. ; 23 см. - 2600 экз. - ISBN 978-5-7996-1352-5 :

 

616.14-089(092)

B 58

         Bəhram Aşurov - Nura çevrilmiş həyat. - Bakı : Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2017. - 224 s. : rəng. foto şək.  - ISBN 978-9952-507-64-5 :

 

617-053.2(063)

T 52 

         Tibb elmləri  doktoru, professor Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin anadan olmasının 100 -illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları / Azərb.  Respub. Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; elmi red. Ç. B. Quliyev. - Bakı : ATU, 2015. - 140 s.

 

54

Д 40

 Джаббарова, Нателла Эййуб кызы.

         Общая химия. Курс лекций, лабораторные работы и задания для самостоятельной работы. Для студентов нехимических специальностей: учебное пособие /Рец.: И. О. Насибов, Г. З. Гасанзаде ; Мин. Обр. Азерб. Респ.  - 4-е изд., перераб. и доп. - Баку : АГНА, 2011. - 320 c. 

 

016:61

A 99   Azərbaycan Tibb Universiteti tərəfindən nəşr olunan dərslik və dərs vəsaitlərinin biblioqrafiyası (1930 - 2019-cu illər). / elmi məsl. R. O. Bəylərov ; elmi red. Z. S. Eminova ; tərt.: G. Orucova, B. İsmayılova, S. Hüseynova. - Bakı : ATU, 2020. - 187 s.  (Azərbaycan Tibb Universiteti - 90).

      

616.721.1(075)

X 49 

Xəlilzadə, Rövşən.

         Fəqərəarası disklərin protruziyaları və yırtıqları  : dərs vəsaiti / R. Xəlilzadə ; elmi red. M. R. Quliyev ; rəy.: S. Ə. Etibarlı, K. M. Dadaşov, Ş. F. Qafarlı ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təknur, 2015. - 128 s. : şək.

       

615.9-074(075)

Q 24

Qarayev, Eldar Abdulla oğlu.

         Bitki və heyvan mənşəli zəhərlərin kimyəvi-toksikoloji analizi : Dərslik.  - Bakı : Təbib, 2015. - 308 s.

 

615.9-079.4

İ 50  

         Informasiya texnologiyaları: Toksikologiyada diaqnostika və monitorinq / G. G. Abdullayeva, N. H. Qurbanova, İ. H. Mirzəzadə ; rəy.: B. T. Bilalov, N. S. Əliyev. - Bakı : İnformasiya  Texnologiyaları, 2016. - 89 s. : cəd.  - ISBN 978-9952-434-77-4 :

 

616.98:549.842.15

М 55 

Vəliyev, Ələsgər Həsən  və başq.

         Salmonelloz. / Ə. H. Vəliyev, S. Əhmədova, G. İbrahimova ; red. M. H. Bağırova ; rəy. M. M. Muxtarov ; Azərbaycan Tibb Universiteti. – Bakı, Təbib, 2021. - 137 s. : cəd.

 

8(075)

К 13

Кадиева, Севда.

         Проблемы перевода Азербайджанской драматургии на русский язык (на материале пьес Н. Б. Везирова): учебное пособие / С. А. Кадиева ; науч. ред. А. Ф. Мириев ; рец.: Т. А. Халилова, Р. М. Новрузов, А. Гаджиева ; Министерство Образования Азербайджанской Республики. - Баку : Мутарджим, 2016. - 155 с.

 

31

Q 89

         Qurtuluşdan tərəqqiyə= From salvation to proqress / Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika komitəsi. - Bakı, 2018. - 763 s. : rəngli foto şək.

 

9(Az)                     2022

А 35  

         Азыхская пещера - древнейшая стоянка первобытного человека на территории Азербайджана: монография / М. М. Гусейнов, С. Д. Алиев, А. А. Величко ; рец.: В. Г. Алиев, А. Г. Сеидов, И. М. Гусейнова ; ред. Л. М. Сулейманова. - Баку : CBS-PP, 2021. - 408 c. : рис.

 

61(083)              

Ш 31 

Шахбазова, С. М., Гусейнова Т. М.

         Толковый словарь медицинских терминов на русском, азербайджанском, турецком и английском языках: учебное пособие / С. М. Шахбазова, Т. М. Гусейнова ; рец.: Ч. М. Джафарова, Р. Г. Гусейнова. - Баку : Elm və təhsil, 2021. - 656 с.

      

9(Az)                     

А 35 

        Азыхская пещера - древнейшая стоянка первобытного человека на территории Азербайджана: монография посвящена памяти героям-шехидам Азербайджана, погибших за освобождения Карабаха в течении 44 дневной войны: 27.IX.020-10.XI.2020 / М. М. Гусейнов, С. Д. Алиев, А. А. Величко ; рец.: В. Г. Алиев, А. Г. Сеидов, И. М. Гусейнова ; ред. Л. М. Сулейманова ; НАНА, Институт Археологии и Этнографии. - Баку : CBS-PP, 2021. - 408 c. : ил. 109, табл. 27 ; 22,5 см. - 200 экз. - ISBN 978-9952-124-88-1 :

 

 

32Az

Ə 91

Ədov, Oktay.

         Heydər Əliyev = Heydar Aliyev / O. Əsədov ; red. R. Cəbrailov ; tərcümə: Z. Əhmədov, Ə. Əfəndiyev. - Bakı : Çaşıoğlu, 2008. - 407 s. ; 30,5 sm. - ISBN 978-9952-27-078-5 :

         

616-001

İ 74

İsayev, İsmayıl Abduləd lu.

         Travmatologiyanın əsasları: dərs vəsaiti / İ. A. İsayev ; rəy.: E. Ş. Abasov, M. M. Rəsulov. - Bakı : Gənclik, 2022. - 364 s. : şək. ; 21 sm. - ISBN 978-8020-2037-7-5 :

616.211/.217(075)

Q 91  

Quvalov, Şakir İslam lu.

          Burun və burunətrafı  ciblərin xəstəlikləri : dərs vəsaiti / Ş. İ. Quvalov ; rəy.: N. M. Hüseynov, C. L. Qasımov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazir-liyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 223 s., şək.

 

616-036.865

Ə 56   

         Əlillik qüsur deyil = Dısabılıty ıs not inabılıty / Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ; layihə rəh. S. Babayev ; red. P. İsmayılova ; mətnin müəlifi P. Cəfərov ; tərc.: İ. Peart, S. İbrahimova. - Bakı : CASPİGROUP, 2021. - 368 s. : rəngli şək., portret.

 

61(479.24)(09)

S 37                                                                

Seyidbəyli Məriyəm, Vahabova Dilarə

        Azərbaycan tibbinin korifeyləri = Корифеи Азербайджанской медицины = The luminaries of medicine in Azerbaijan. /elmi red. C. Ə. Əliyev ; rəy. U. F. Həşimova ; tərc.-red.: A. X.-P. Nəzərova, R. K. Mirzəbəyova ; tər.-red. V. S. Fətəliyev ; AMEA Elm Tarixi İnstiutu. - Bakı : Elm və Təhsil, 2020. - 600 s.

 

 

611.3

M 73 

         Многоклеточные железы стенок пищеварительной и дыхательной систем (вопросы функ-циональной морфологии ) : монография / Д. Б. Никитюк, Л. Л. Колесников, В. Б. Шадлинский рец.: В. И. Козлов, Р. М. Хайруллин. - Воронеж : Научная книга, 2017. - 278 с. : рис., табл. ; 21 см.

 

61(079.24)(09)

S 37  

Seyidbəyli, Məryəm  H. və başq.

         Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqları və tarixşünaslığı: monoqrafiya / M. H. Seyidbəyli, B. N. Quliyev, S. N. Namazova ; elmi red. N. Ç. Axundova ; rəy.: Z. C. Bayramlı, Z. C. Əmrahov. - Bakı : Elm və təhsil, 2019. - 288 s. : il. ; 20,5 sm.

 

615.89(075)

T 42

Təhməzov, Rafiq Faiq oğlu.

         Şərq təbabətinin əsasları: dərs vəsaiti / R. F. Təhməzov ; rəy.: O. S. Seyidbəyov, M. Q. Məm-mədov, A. B. Baxşəliyev. - Bakı : Oskar, 2020. - 234 s. : şək. - ISBN 978-9952-34-394-6 :

       

 

 

 

612.821

П 22

Пашаев, А.М., Мамедов А. М.

         Психофизиологические характеристики авиадиспетчеров УВД: Контроль и коррекция психофизиологических показателей человеческого фактора в аэронавигации /НАНА, НААА, АМУ, НЕЙРОСОФТ Российская Федерация. - Нордерштедт, 2018. - 233 s. : рис. 

 

617.7(092)

K 57   Zərifə Əliyeva – 95    

Kərimov, Kərəm.

         Akademik Zərifə xanım Əliyeva= Академик За-рифа ханум Алиева = Academician Zarifa khanum Aliyeva /red.: Ş. Hüseynova, A. Bayramova, N. Kə-rimova. - Bakı : "APOSTROF" MMC, 2018. - 192 s. : rəng. şək. - 150 экз. - ISBN 978-9952-404-411-8 :   

 

617(092)

Q 86

Quliyev, Cingiz Bayram oğlu.

    Həyatımın illəri və izləri. / Ç. B. Quliyev ; red. R. Polxov. - Bakı : APOSTROF-A, 2020. - 292 s. : rəng. şək. ; 24,5 sm. - 200 экз. - ISBN 978-9952-527-31-5

   

016:8                  

N 75                       

         Nizami Gəncəvi - 880 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabx-anaslnln fondunda olan materiallar əsasında) / AMEA MEK ; ön sözün müəl. R. Mehdiyev ; red. M. Əliyev. ; tərt.: Ş. Tahirqızı, N. Novruzova, T. Vahid-ova. - Bakı : Elm, 2021. - 263 s.

 

613.2/.8

B 13

Babayeva, Natəvan.

         Keçid=Переход/ N. Babayeva. - Bakı : ATU, 2022. - 60 s. : şək.

 

 616.5-002-056-053.2(075.5)        

U 74 

         Uşaqlarda atopik dermatitin proqnozlaşdırıl-ması: metodik tövsiyyə / Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; rəy.: S. Z. Qarayeva, R. Y. Məmmədova. - Bakı : ATU, 2022. - 27 s. : cəd. ; 21 sm. - İstifadə olunan ədəbiyyat.: с. 24-27.

      

 059

Ə 45 

          Əlamətdar və tarixi gunlər təqvimi – 2022: Şuşa – 270. / Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. Tahirov ; red. E. Elnur Nəciyev ; məsul katib. C. Həşim. - Bakı : Zərdabi  Nəşr MMC, 2022. - 888 s. : şək. ; 27,5 sm        

2

H 63

Həsənov, Mürsəl Əlinadir oğlu.

         İnsanın yaradılış mənbəyi və mənsəbi : elmi əsərlər / M. Ə. Həsənov ; red. N. İlkin ; rəy.: A. M. Şirinov, A. Q. Qafarov. – B.: Gənclik, 2021. - 208 s. : rəng. şək. ; 29,5 sm. - ISBN 9768-9952-8393-6-4 :

 

616.153.455-008.64-08

M 51

Məmmədhəsənov, R., Mehdiyev T.V.

         Hipoqlikemiya və hipoqlikemik koma etiopatoqenezi, müalicə və profilaktikasına dair metodik tövsiyələr/rəy.: T. Əliyeva, Z. Əhmədova. - Bakı : Renessans, 2022. - 96 s. ; 20 sm.

 

616.316-008.8(075)

A 35  

         Ağız suyu və tüpürcəyin orqanizm və ağız boşluğu orqanlarına təsiri: dərslik / M. İ. İsmayılov, L. X. Quliyeva, O. S. Seyidbəyov. - Bakı : Ecoprint, 2022. - 74 s. ; 25,5 sm. - ISBN 978-9952-29-075-8 :

612.64

Q 24 

Qarayeva, Səbinə Zöhrab  qızı.

         Erkən yaşlı uşaqların fiziki inkişafı və sağlamlıq vəziyyəti: monoqrafiya / S. Z. Qarayeva ; rəy.: N. S. Sultanova, R. Y. Məmmədova ; Azərbaycan  Resp-ublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Univer-siteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 235 s. : şək., cəd.    

616.61-089.843-07-08

C 22  

         Canlı böyrək donorlarının müayinə və müalicə qaydaları: metodik tövsiyə / N. Bayramov, T. Bay-ramova, E. İsazadə və başq. ; rəy.: A. Bağırov, R. Şolan ; Azərb. Respub.Səhiy. Nazirliyi, ATU, I Cər-rahi Xəstəliklər Kafedrası. - Bakı, 2022. - 63 s. : şək.

 

 

616.21-056.7

P 42                                                                           

Pənahian, Vəfa Mustafa oğlu.

       Qulaq, burun və boğaz üzvlərinin anadangəlmə və irsi  xəstəlikləri: monoqrafiya / V. M. Pənahian ; rəy.: N. M. Hüseynov, A. M. Xudiyev ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. - Bakı : ATU, 2022. - 282 s. : cəd. ; 24,5 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-527-90 :

 

616.718.19-009.7-036.12

Х 94 

         Хроническая тазовая боль: руководство для врачей / А. И. Абелич, А. Н. Белова, И. Д. Булюбаш ; ред.: А. Н. Белова, В. Н. Крупин ; рец.: М. Коган, Н. Н. Спирин. - Москва : Антидор, 2007. - 572 с. : рис. ; 24,5 с. - ISBN 9785-94982-041-X :

 

618.12-002

К 93                                                              

Курбанова, Джамиля Фазилевна.

         Воспалительные заболевания придатков матки: монография / Д. Ф. Курбанова ; авт. предисл. В. Н. Серов. - Москва : Медицина, 2007. - 159 c. : рис. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 5-225-03429-2 :

        

577.1/.4

Q 89                                                 

Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu.

         İnsanşünaslıq. / A. A. Qurbanzadə. - Bakı, 2009. - 159 s. ; 24 sm  - 300 экз.

 

616.34-009.11-053.2-089

P 63  

Poluxov, Ramiz Şamil oğlu.

          Uşaqlarda xroniki qəbizliyə səbəb olan cərrahi patologiyaların diaqnostikası və kompleks müalicəsi: monoqrafiya / R. Ş. Poluxov ; rəy.: X. N. Musayev, Ə. Ə. Məmmədov ; elmi red. Ç. B. Quliyev ; Azərb. Res. Səh. Nazirliyi, ATU – B.: Təbib, 2022. - 439 s. şək.

          

613-07(075)          

K 32  

Kazımov, M. A., Kazımova V. M.

          Gigiyenik diaqnostika: İctimai səhiyyə fakültə-sinin tibbi profilaktika və ictimai səhiyyə ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərslik / M. A. Kazım-ov. - Bakı, 2022. - 220 s. : şək., cəd.

         

616.9-036.22

E 67

         Epidemiologiya: milli rəhbərlik / İ. Ə. Ağayev, X. N. Xələfli, F. Ş. Tağıyeva ; rəy.: M. H. Əliyev, M. Z. Niftullayev ; ön sözün müəl. M. Q. Məmmədov. -Bakı : Təbib, 2022. - 720 s.

 

616.155.125-08

T 21  

         Transfuziyadan asılı olmayan talassemiyanın (TAOT) müalicəsi üzrə rəhbərlik  / A. Tahir, K. Musal-lam, M. D. Cappelini ; tərc. edənlər.: Ç. Əsədov, G. Əliyeva ; red. V. Hüseynov. - 2-ci nəşr. - Bakı : Thalassaemia İmternational Federation, 2022. - 154 c. : şək. - ISBN 978-9963-717-11-8 :

 

 

 

 

 

616.9-036.22:578.834.1-08

C 89

         COVİD-19-un diaqnostika və müalicəsi : me-todik vəsait / B. Ə. Musayev, S. M. İbrahimova, E. F. Hüseynov ; red. hey.: C. Y. Məmmədov, İ. M. Əfən-diyev, R. M. Mahmudov ; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi xidmət idarəsi, Mərkə-zi Gömrük Hospitalı, Elmi-təcrübi və tədris mərkəzi. - Bakı : "Printeks Co" MMC, 2022. - 72 s. - 1000 экз.

001(09)

Ə 36 

Əhmədov Yaşar, Nəzərov Bəhruz

         Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti: MƏZUNLAR  / Y. Əhmədov, B. Nəzərov ; red. M. Babanlı. - Bakı : Çaşıoğlu Eİ MMC, 2022. - 144 s.

         

616.31(038)

R 52

Rəhimov, Çingiz Rəhim oğlu.

       Stomatoloji izahlı tibbi lüğət: H-Z : 1-ci nəşr. İngiliscə-Azərbaycanca-rusca / Ç. R. Rəhimov ; tərt. edən: İ. M. Fərzəliyev, D. Ə. Nağıyeva, S. Ə. Kadıyeva. - I nəşr. - Bakı : "Letterpress" nəşriyyat evi, 2022. - 656 s.

 

 

616.31(083)

R 52

Rəhimov, Çingiz Rəhim oğlu.

         Stomatoloji izahlı tibbi lüğət: A-G : İngiliscə-Azərbaycanca-rusca. 1-ci nəşr / Ç. R. Rəhimov ; tərt. edən: İ. M. Fərzəliyev, D. Ə. Nağıyeva, S. Ə. Kadıyeva. - I nəşr. - Bakı : "Letterpress" nəşriyyat evi, 2022. - 688 s.- ISBN 978-9952-452-97-6 :

        

61(063)                      

A 99 

         Azərbaycan Respublikasında " Şuşa ili "nə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri-2022" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları. 24-25 may 2022, Bakı, Azərbaycan = The materials of the international scintific-practcal conference "Current İssues in medicine-20220" dedicated to the "Year of Shusha" in the republic of Azerbaiyan . May 24-25, 2022, Baku, Azerbaijan = Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы медицины-2022" посвященной  году Шуши в Азербайджанской республике / konfransın sədri. G. Gəraybəyli. - Bakı : ATU, 2022. - 386 s.

 

618.1/.4-02:616.62-089

B 16 

Bağışov, Əlimərdan  Aşur oğlu.

         Mamalıq və ginekoloji praktikada sidik yolları zədələnmələrinin cərrahi müalicəsi: monoqrafiya /  rəy.: K. İ. Abdullayev, İ. S. Əhmədov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Füyuzat, 2022. - 248 s. : şək.

612

M 15 

Mahmudov, Rəşid Mahmud oğlu.

         Tibbi fiziologiyanın əsasları / R. M. Mahmudov ; red.: A. Məmmədov, T. İsmayılov ; rəy.: Ə. Əliyev, A. Əfəndiyev, A. Vələdov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Latın Nəşriyyat evi, 2017. - 856 s. - ISBN 978-9952-8317-3-3 :

 

 

612(075)

K 32

Kazımov, Əhməd Hacı oğlu.

         Normal fiziologiya: Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin əczaçı tələbələri üçün dərslik / Ə. H. Kaz-ımov ; rəy.: M. M. Qəniyev, Ş. B. Hüseynov, A. Ə. Mehdiyev ; elmi red. S. C. Əliyev. - Bakı : Təbib, 2022. - 354 s. : şək.- ISBN 978-9952-527-88 :

612(075)

K 32

Kazımov, Əhməd Hacı oğlu.

          Normal fiziologiya: Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin əczaçı tələbələri üçün dərslik / Ə. H. Ka-zımov ; elmi red. S. C. Əliyev ; rəy.: M. M. Qəniyev, A. Ə. Mehdiyev, Ş. B. Hüseynov. - Bakı : Təbib, 2020. - 362 s.

         

612(075)

M 51  

Məmmədov, A. M. və başq.

          Normal fiziologiya: Azərbaycan Tibb Uni-versitetinin əczaçı tələbələri üçün dərslik / A. M. Məmmədov, Ə. H. Kazımov, A. X. Əliyev ; red. S. C. Əliyev ; rəy.: R. Y. Qasımov, Ə. N. Əliyev, M. X. Əliyev. - Bakı : Təbib, 2019. - 396 s. : şək.

 

581.5(075.5)

A 15

Hacıyev, Akif Hüseyin oğlu.

         Eukariot hüceyrələrdə translyasiya prosesi haqqında müasir təsəvvürlər: monoqrafiya / A. H. Hacıyev ; rəy.: A. M. Əfəndiyev, R. A. Həsənov. - Bakı : Mütərcim, 2019. - 108 s. : şək. 

 

612.821.81

K 32 

Kazımov, Əhməd Hacı oğlu.

         Gənclərin emosional, hüdudi nevrotik vəziyyət-lərinin psixofizioloji və vegetativ xüsusiyyətlərinin fun-ksional musiqi ilə reabilitasiyası : monoqrafiya / Ə. H. Kazımov ; red. A. M. Məmmədov ; rəy.: A. Ə. Mehdi-yev, Ə. S. Rüstəmli ; Azərb. Respub. Səh.  Nazirliyi. - Bakı, 2022. - 290 s. : şək., cəd.

     

618.1(075)

M 22

         Mamalıq və ginekologiya: dərslik / F. A. Qurbanova, E. M. Əliyeva, S. H. Sultanova, Axundova N. E. ; rəy. H. F. Bağirova. - Bakı : Elm və təhsil, 2022. - 688 s. : şək., cəd. - ISBN 978-9952-523-48-2

     

614.2(076.1)

S 42  

         Səhiyyə menecmenti.Testlər: metodik vəsait / R. Ə. Çobanov, A. Ə. Ağayev, M. Ə. Məhərrəmov ; rəy.: H. İ. İbrahimli, M. Z. Niftullayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 128 s.

 

8 Az

Z 49

Zəlimxan, Yaqub.

         Seçilmiş əsərləri. / Y. Zəlimxan ; lahiyə. rəhbəri R. Həşimov ; tərt.: A. Turan, M. Nəbioğlu ; red. S. Babullaoğlu. - Bakı, 2020. - 576 s. : şək. - ISBN 978-9952-8332-6-3 :

614.2:616-036.22(075)

Q 40 

         Qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologi-yası: dərs vəsaiti / İ. Ə. Ağayev, X. N. Xələfli, F. Ş. Tağıyeva ; rəy.: F. B. Ağayev, R. Ə. Çobanov ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 206 s.

        

         

74

A 13

Abasov, Şamo.

         Rəngkarlıq və qrafika [Mətn] / Ş. Abasov ; layih. rəhb. R. Həşimov ; tətr. E. Məmmədov ; red. S. Ba-bullaoğlu. - Bakı, 2021. - 388 s. : portr. - ISBN 978-9952-8332-7-0 :

 

8Az

M 67

Mirzə Şəfi, Vazeh.

         Bütün əsərləri / V. Mirzə Şəfi ; red. və ön sozün müəl. S. Babullaoğlu ; tər.: R. U. Xəlil, B. Azəroğlu, A. Aslanov. - Bakı, 2019. - 464 s. - ISBN 978-9952-8332-2-5 :

       

76

T 16

Tağıyev, Tağı.

         Rəngkarlıq və qrafika. / T. Tağıyev ; layihə. rəh. E. Həşimov ; tərt. E. Məmmədov ; mətnin müəl.: Ş. Y. Məlikova, E. Məmmədov ; red. S. Babullaoğlu. - Bakı, 2019. - 352 s. - ISBN 78-9952-8332-5-6 :

 

76

R 99

Rzaquliyev, Ələkbər.

         Rəngkarlıq və qrafika. / Ə. Rzaquliyev ; layihə. rəh. R. Həşimov ; tərt. E. Məmmədov. – B, 2018. - 336 s. - ISBN 978-9952-8332-1-8 :

 

57(092)

P 78

         Professor Axundov Ramiz Atalla oğlu: alimin mənalı ömrü-80 / red. Q. Ş. Qarayev ; tərt.: T. A. Eyvazov, Ş. Q. Qasımov. - Bakı, 2022. - 157 s.

 

618.1(075)

Г 49

         Гинекология: учебник / Б. И. Баисова, Д. А. Бижанова, В. Г. Бреусенко ; под ред. Г. М. Савельевой ; рец.: И. Б. Манухин, В. Е. Радзинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Ме-диа, 2011. - 432 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-1891-8 :     

 

001(075)

Ç 67 

 Çobanov, R. Ə., Hacıyeva Y. H.

         Elmi tədqiqatların əsasları: dərslik / R. Ə. Çob-anov, Y. H. Hacıyeva ; rəy.: İ. Ə. Ağayev, H. İ. İbra-himli ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 286 s.

 

 

616.912:578.821.1

İ 55   

         İnsanlar arasında meymunçiçəyinin epidemi-ologiyası, profilaktikası və diaqnostikasına dair mü-vəqqəti metodiki göstərişlər.  / M. Q. Xəlilov, R. İ. İs-mayılova, M. H. Əliyev ; rəy. H. Qədirova ; red. hey.: M. Q. Məmmədov, N. A. Mürsəlova ; Azərb. Respub.  Səh. Nazirliyi, Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi. - Bakı, 2022. - 24 s.

9(5Az)

İ 74

İsaxanlı, Hamlet.

         Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü. / H. İsaxanlı. - Bakı : Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2022. - 241 s. : şək. - ISBN 978-9952-20-147-5 :

 

 

615.84(075)

C 50  Cəfərov E. S.

         Radiasiya dozimetriyası və radiasiya təhlükə-sizliyi: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikası Müda-fiə Nazirliyi ; elmi red. T. M. Pənahov ; rəy.: A. M. Məhərrəmov, T. N. Nağıyev. - Bakı : Hərbi nəşriyyat, 2022. - 304 s.

       

616.5(075)

M 15

  Mahmudov Fərid.

         Dermatologiya "Dəri-zöhrəvi xəstəliklər-I": dərslik / F. Mahmudov ; tərt.: İ. A. Əmirova, Z. H. Fərəcov, Y. A. Mirzəyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : APOSTROF-A, 2022. - 405 s. - 500 экз. - ISBN 978-9952-562-22-4 :

 

616-053.2-085.085.874.2(075)

P 27 

         Pediatriyada pəhriz terapiyası: dərs vəsaiti / N. A. Hüseynova, N. C. Quliyev, N. A. Abiyeva ; rəy.: A. İ. Həsənov, S. Ş. Həsənov, H. H. Qabulov. - Bakı : [s. n.], 2014. - 276 s. : cəd. - 500 экз.

        

617-002.3(075)

H 14

Hacıyev, Novruz  Cabbar oğlu.

         Cərrahi infeksiya: dərs vəsaiti / N. C. Hacıyev ; elmi red. C. H. Hacıyev ; rəy.: R. M. Ağayev, M. Y. Əliyev. - Bakı : Mütərcim, 2021. - 252 s. : şək. - ISBN 978-9952-28-563-5 :

 

31(079.24)                   - 1 -

A 99 

         Azərbaycan Respublikasında əhalinin siya-hıyaalınması - 2019-cu il: statistik məcmuə. Rəsmi nəşr.

         C. I. / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sta-tistika Komitəsi ; ümumi rəhbər T. Budaqov ; məcmu. hazırlan. məsul. A. Abbasəliyev. - Bakı : Narıncı Nəş-riyyat Evi, 2022. - 684 s.

                            

 

                                        - 2 –

C. 2. – 918 s.

C. 3. – 804 s.

C. 4. – 848 s.

C. 5. – 870 s.

C. 6. – 882 s.

C. 7. – 522 s.

C. 8. – 777 s.

C. 9. – 739 s.

C. 10. – 764 s.

C. 11. – 660 s.

                                               - 3 -

C. 12. – 804 s.

C. 13. – 754 s.

C. 14. – 806 s.

C. 15. – 814 s.

C. 16. – 813 s.

C. 17. – 840 s.

C. 18. – 926 s.

C. 19. – 646 s.

C. 20. – 888 s.

C. 21. – 810 s.

                                               - 4 -

C. 22. – 586 s.

C. 23. – 764 s.

C. 24. – 552 s.

C. 25. – 477 s.

C. 26. – 688 s.

C. 27. – 623 s.

C. 28. – 464 s.

 

86381               86392      

86382                86393       86403

86383                86394       86404

86384                86395       86405

86385                86396        86406

86386                86397        86407

86387                86398         86408

86388                86399

86389                86400

86390                86401

86391                86402

31(079.24)

A 99  Azərbaycan Respublikasında əhalinin siya-hıyaalınması: 2019-cu il: statistik məcmuə. Rəsmi nəşr.

         Cild. A. = Populationcensus bn the republik of Azerbaijan 2019 : statistical yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ; ümumi rəhbər T. Budaqov ; məcmuə. hazır. məsul. A. Ab-basəliyev. – B.: Narıncı nəşriyyat evi, 2022.- 470 s.

         

31(079.24)

A 99  

          Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahı-yaalınması: 2019-cu il: statistik məcmuə. Rəsmi nəşr.

         Cild B. = Population census in the republic of Azerbaijan 2019 : Statiscal yearbook / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ; ümumi rəhbər T. Budaqov ; məcmuə. hazır. məsul. A. Abbasəliyev. - Bakı : Narıncı nəşriyyat evi, 2022. - 584 s.

8 Az

A 14

Abbasqızı, Hacı Azadə-Taleh.

         Ayrılığın nə yaman ağır oldu, Cavanşir.../ A. T. Abbasqızı ; red. K. Aslan ; məsləhət.: J. Əliyeva, F. Qaraoğlu, H. İvgin. - Bakı : Bakı Mətbəəsi ASC, 2020. - 82 s. - 200 экз.

       

616.381-001-053.2(075)

U 74 

         Uşaqlarda  qarın  boşluğu üzvlərinin kəllə-beyin travması ilə müştərək zədələnmələri : dərs vəsaiti / Ç. B. Quliyev, R. S. Poluxov, X. S. Rəhim-ova ; rəy.: E. A. Əliyev, V. S. Rəhimov ; elmi red. V. Ə. Məhəmmədov ; Azər. Res. Səh. Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2022. - 132 s. : şəkil. - 300 экз.

        

618.396-008.64(075.5)

B 16

Bağırova, H. F., Əlişova N. F.

         İstmiko-servikal çatışmazlıq: metodik tədris vəsaiti / H. F. Bağırova, N. F. Əlişova ; rəy.: E. Q. Sarıyeva, L. M. Rzaquliyeva. - Bakı : ATU, 2022. – 24 s., şək.

        

57

Q 16

Qafarov, İsmayıl Adil oğlu.

         Biostatistika: dərs vəsaiti / İ. A. Qafarov ; rəy.: Z. H. Tağıyev, R. T. Əliyev. - 2-ci nəşr., əlavə düzəlişlərlə. - Bakı : Təbib, 2022. - 240 s.

         

57

Q 16

Qafarov, İsmayıl Adil oğlu.

         Biostatistika: dərs vəsaiti / İ. A. Qafarov ; rəy.: Z. H. Tağıyev, R. T. Əliyev. - Bakı : Təbib, 2021. - 239 s. - 100 экз. - ISBN 978-9952-37-813-9 :

 

 

 

616.12-073.97(075)

K 80 

         Klinik kardiologiya və praktik elektrokardioqrafiya : dərs vəsaiti / S. N. Alimetov, A. B. Baxşəliyev, R. N. Nəcəfov ; rəy.: F. Quliyev, Ə. Babayev ; red.: Ş. S. İbrahimova, R. N. Nəcəfov. - 2-çi nəşr., yenidən işlənmiş və təkmilləş. - Bakı : Elm və təhsil, 2019. - 624 s. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8305-2-1 :

 

611(075)

Ş 14 

Şadlinski, V. B. və başq.

         İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər : (Müalicə-profilaktika fakültələri üçün) / V. B. Şad-linski, E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; red. R. Ə. Əsgərov ; rəy.: M. Ş. Cahangirov, M. Q. Allahverdi-yev, Mövsümov N. T. - Bakı, 2013. - 214 s.

 

 

 

 

 

611(075)

Ş 14 

 Şadlinski, V.  B. və başq.

         İnsanın anatomiyası. 2 cilddə: ATU-nun stomatologiya və tibbi-profilaktika fakültəsi tələbə. üçün 

         C. II : / M. Q. Allahverdiyev, A. B. İsayev ; rəy.: N. T. Mövsümov, İ. Ə. Həsənov ; red. Ş. İ. Qasımov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - 1- ci nəşr. - Bakı : Ülvi-Həyat, 2018. - 198 s. :  şək.

 

 

 

611(075)

Ş 14 

 Şadlinski, V. B. və başq.

         İnsan antomiyası fənnindən sərbəst işlər : (Stomatologiya və tibbi-profilaktika fakultələri üçün) / V. B. Şadlinski, E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; rəy.: M. Ş. Cahangirov, N. T. Mövsümov, M. Q. Allahverdiyev ; red. R. Ə. Əsgərov. - Bakı, 2013. - 226 s. : şək.

      

616.31-053.2-085(075)

К 93

Курякина, Наталья Васильевна.

         Терапевтическая стоматология детского возраста / Н. В. Курякина. - Moсква : Медицинская книга, 2001. - 744 с. : рис., табл. - (Учебная литература для студентов медицинских вузов и последипломного образования) (Стоматологический факультет). - 3000 экз. - ISBN 5-86093-054-2 :

        

615.015.32

H 63

Həsənova, Kamalə Mirabbaszadə qızı.

         Homeopatiya / K. M. Həsənova ; rəy.: M. N. Vəliyeva, S. H. Məhərrəmova. - Bakı : PrintMe, 2022. - 162 s. - 300 экз. - ISBN 978-9952-29-093-9 :

        

611(075)

Ş 14

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu..

         İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər: (Müalicə-profilaktika fakultələri üçün) / V. B. Şadlinski, E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; red. R. Ə. Əsgərov ; rəy.: M. Ş. Cahangirov, M. Q. Allahverdiyev. - Bakı, 2013. - 214 s. : şək.

 

616-074(075)

B 32

Bayramlı, R., Hacısoy N.

       Klinik laborator diaqnostika: Tibb Universitetinin tələbələri və həkim rezidentlər üçün dərs vəsaiti / R. Bayramlı, N. Hacısoy ; rəyçi.: F. Sadıxova və başq ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : İnci, 2018. - 300 s.     

 

579(075)

Ş 57  

Şıxəliyev, F. M.

         Ümumi mikrobiologiya və immunologiya. Nəzəri və təcrübə  məşğələlərinə rəhbərlik: dərslik / F. M. Şıxəliyev ; rəy.: E. M. Ağayeva, M. H. Əliyev ; Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı, 2018. - 712 s. : şək.

616-066.3(063)

A 50

         Allerqoloqiya, immunologiya və immunoreabil-itasiya üzrə IV Azərbaycan milli konqresi materialları= Материалы IV национальный конгресс  Азербайджана по аллергологии, иммунологии и иммунореабилитации : 10-20 oktyabr 2012, Bakı / Azərbaycan Respubli-kası Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilito -logiya Elmi Cəmiyyəti ; baş red. A. A. Əyybova ; redkol.: C. T. Məmmədov, S. K. Musayev, T. T. Pənahova. - Bakı : Təbib, 2012. - 356 s. - 300 экз.

           

611.9(075)

Ş 14  

Şadlinski, Vaqif Bilas oğlu və başq.

         Topoqrafik anatomiya: dərs vəsaiti / V. B. Şad-linski, Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2019. - 376 s. - 400 экз. ISBN 978-9952-435-02-3 :

 

576.3(075)

Q 25

Qasımov, Eldar Köçəri oğlu.

         Sitologiya: dərslik / E. K. Qasımov ; rəy.: Ə. Ə. Mehrəliyev, H. R. Muradov ; elmi red.: M. R. Quliyev, M. T. Orucov. - 5-i nəşr. - Bakı : Time Print, 2016. - 278 s. - ISBN 5-86874-214-1 :

 

611.018(075)

К 89 

Кузнецов, С. Л.,  Мушкамбаров Н. Н.

         Гистология, цитология и эмбриология: учебник / С Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров ; рец.: В. П. Балашов, Л. М. Ерофеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Моск616.31-085(075)

 

Н 63 

Николаев, А. И., Цепов Л. М.

         Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. - 928 с. : рис. - 5000 экз. - ISBN 5-98322-265-1 :

 

611(075)

А 64    

Анатомия человека

         Т. I / В. Б. Шадлинский, Н. Т. Мовсумов, Б. М. Гусейнов ; ред.: З. Д. Насиров, З. Д. Насирова ; рец.: Р. А. Аскеров, Э. К. Касумов ; Министерство Здравоохранения Азербайджана, Азербайджанский Медицинский Университет. - Баку : Муаллим, 2020. - 657 с. - 200 экз. - ISBN 978-9952-435-00-9 : 2016. - 640 с. : рис., табл

 

611(075)

А 64  

         Анатомия человека.

         Т. II / В. Б. Шадлинский, Н. Т. Мовсумов, Б. М. Гусейнов ; рец.: Р. А. Аскеров, Э. К. Касумов ; ред.: З. Д. Насирова, Г. Э. Керимзаде ; Минстерство Здравоохранения Азербайджана, Азербайджанский Медицинский Университет. - Баку : Муаллим, 2020. - 656 с. - 200 экз.

 

611.018

С 89 

Султанова, Т.А. и др.

         Гистология (цитология, эмбриология, общая и частная гистология) : пособие для поступающих в резидентуру / Т. А. Султанова, Г. М. Эйубова, Т. М. Наджафова ; редкол.: М. А. Бадалов, Х. С. Азимова, М. А. Акберли ; рец.: С. Л. Кузнецов, А. А. Мансимов. - Баку : ГЕЦ - Абитуриент, 2019. - 552 с. : рис.

     

612

Н 83 

         Нормальная физиология : пособие для поступающих в резидентуру / З. Е. Бахшиева, А. Ш. Рустам-заде, А. Х. Алиев ; гл. ред. М. А. Бадалов ; ред.: Х. С. Азимова, М. А. Акберли, В. О. Акперов ; рец.: А. Е. Умрюхин, А. Ф. Рустамова. - Баку : ГЭЦ - Абитуриент, 2019. - 566 с. : рис. 


616-091

H 63

Həsənov, Ə. B., Məmmədov N. R.

          Patologiya. Patoloji anatomiya: rezidenturaya  hazırlaşanlar üçün vəsait / Ə. B. Həsənov, N. R. Məmmədov ; baş red. M. Ə. Bədəlov ; red.: İ. M. Allahverdiyev, A. H. Bağırov, G. M. Balacanova ; rəy.: Y. A. Koqan, İ. İ. Kərimova ; Dövlət İmtahan Mərkəzi. - Bakı : DİM - Abituryent, 2022.- 484 s. : şək. 

      

577.1

Г 22

Гасанова, Ш. И., Азизова Г. И.

         Биологическая химия: пособие для  поступающих в резидентуру / Ш. И. Гасанова, Г. И. Азизова ; гл. ред. М. А. Бадалов ; ред.: Х. С. Азимова, М. А. Акберли, В. О. Акперов ; рец.: А. И. Глухов, А. Н. Караев ; Государственный экзаменационный центр. - Баку : ГЭЦ – Абитуриент, 2029. – 592 с.

 

611

А 64

          Анатомия человека: пособие для поступающих в резидентуру / В. Б. Шадлинский, Ш. И. Касумов, А. Б. Исаев ; гл. ред. М. А. Бадалов ; ред.: Х. С. Азимова, М. И. Акберли, В. О. Акперов. - Баку : ГЭЦ-Абитуриент, 2020. - 492 с. : рис.

61

B 91

Bunyatov M. O. və başq.

         Məhkəmə təbabəti: milli rəhbərlik / M. O. Bunyatov, V. Q. Məmmədov, Z. M. Məmmədov ; rəy.: K. N. Səlimov, Ə. B. Həsənov ; red. M. O. Bunyatov. - Bakı : Təbib, 2022. - 452 s. : şək., cəd. 

 

 

 

 

616.5-002.524

S 61  

         Sistem qırmızı qurdeşənəyi: həkimlər üçün metodik tədris vəsait / S. K. Musayev, S. K. Solovyov, E. A. Aseyeva ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Ecoprint, 2022. - 80 s.

        

 

616.72-002.77(038)

R 42  

         Revmatologiya ( terminlər, anlayışlar ) : metodik vəsait / F. Y. Talıbov, N. T. Zamanov, G. R. Ələkbərova ; rəy.: İ. Mustafayev, A. Nuriyev. - Bakı : Elm və təhsil, 2022. - 240 s. - 300 экз.

   

 

 

616.972-07-08

S 57  

         Sifilisin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol  / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi ; red. C. Məmmədov ; tərt.: Z. Fərəcov, İ. Əmirova, G. Fərəcova ; rəy. S. Kərimov. - Bakı : Meqa-Poliqraf MMC, 2015. - 72 s. - 2000 экз.

        

 

618.146-6.6(075)

U 74

         Uşaqlıq boynu və cismi xərçəngi : dərs vəsaiti / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi, Azərbaycan Tibb Universiteti. Hərbi-Tibbi Fakültə ; tərt.: C. Ə. Əliyev, İ. H. İsayev, F. Ə. Mərdanlı ; rəy. C. F. Qurbanova. - Bakı : Təbib, 2016. - 52 s. : şək., cəd.

       

616.33-089.168.1-08(075.5)

B 18 

Baxşəliyev, Baxşəli  Rəsul oğlu.

         Əməliyyat olunmuş mədənin xəstəlikləri : tədris metodik vəsait. V və VI kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur / B. R. Baxşəliyev ; rəy.: C. N. Hacıyev, S. M. Zeynalov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı, 2016. - 71 s. - 200 экз.

 

616.379-008.64-08

Ş 47

          Şəkərli diabetin müasir diaqnostikası və müalicəsi: monoqrafiya / B. H. Salek, S. N. Alimetov, Ş. S. İbrahimova ; rəy. V. A. Mirzəzadə. - Bakı : Poliqrafaz MMC, 2021. - 334 s. - 500 экз.

     

616.89-008.44

U 30  

Uinq, Lorna.

         Autizm spektri : valideynlər və mütəxəssislər üçün bələdçi / l. Uinq ; elmi red. H. Kərimov ; rəy. A. Eynalova ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. – Bakı, Ərgünəş, 2016. - 312 s. - 5000 экз. - ISBN 978-9952-8239-6-7 :

         

616.379-008.64-08

А 95 

Ахмедова, З. Г.

         Современный взгляда на сахарный диабет (некоторые генетические аспекты диагностики и лечения) / З. Г. Ахмедова ; Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики, Азербайджанский Государственный институт  усовершенствования врачей им. А. Алиева. - Баку : Аdiloğlu, 2014. - 596 с. : рис., табл.

 

 

 

616.61-006              

B 16

Bağırov, Akif Məmməd oğlu.

         Böyrək şişləri: monoqrafiya /Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Şirvannəşr, 2022. - 252 s.

       

61(09)

G 49  

Gəraybəyli, Gəray.

          Azərbaycan Tibb Universiteti - 90 il: 1930 – 2020/ tərt.: M. Allahverdiyev, N. Pənahov, G. Asla-nova ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təhsil, 2020. - 512 s. : cəd. - 300 экз.

 

 

016:8

X 92 

         Xurşidbanu Natəvan (Xurşidbanu Natəvan Mehdiqulu xan qızı Cavanşir): biblioqrafiya / Azbay-can Respublikası Mədəniyyt Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt.: M. Vəliyeva, G. Quliyeva ; elmi red. K. Tahirov ; ön sözün müəl. P. Əlioğlu ; red. X. Abbasova. - Bakı : Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2022. - 256 s. - (Azərbaycanın  görkəmli şəxsiyyət-ləri).  - ISBN 978-9952-553-92-5 :

                                              

8

Z 60

Zirəli, Əli.

         Səni sevəcəyəm nə qədər sağam / Ə. Zirəli. - Bakı : Maarif, 2022. - 360 s. - 400 экз. - ISBN 978-9952-37-440-11 :

       

 

616.311-089

Ə 65

Əliyev, Əziz.

         Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi  : stomatoloji fakültənin tələbələri üçün dərslik. - Bakı, 2013. - 114 s. : şək.

     

613.89

S 32

         Seksologiya və seksopatologiya  : elmi-praktik vəsait / R. F. Rzayev, B. O. Hüseynov, K. M. Əhmədov ; elmi red. İ. Ə. Ağayev ; rəy.: İ. H. Fiqarov, N. K. Qazıyeva. - I nəşr. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 424 s. - 500 экз. - ISBN 978-9952-809-85-5 :

 

616.72-002.77(076.1)

B 66  

           Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri (izahlı testlər) : dərs vəsaiti / N. T. Zamanov, F. A. Zeynalov, A. A. Verdiyev ; rəy.: F. Talıbov, İ. Musta-fayev ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2022. - 272 s. - 300

 

616.99-08

S 21

Salehov, A. Ə. və başq.

         İnsanın parazitar xəstəlikləri : monoqrafiya / A. Ə. Salehov, E. F. Vahabov, F. H. Hüseynova ; rəy.: V. N. Vəkilov, H. Ə. Qədirova ; Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2022. - 173 s. : şək.

9(Az)2

А 23

Агарунов, Я. М.

         Нефть и победа ( Героические свершения азербайджанских нефтяников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)  / Я. М. Агарунов. - 2-е изд., перераб. - Баку : Изд-во OL NPKT, 2020. - 160 c. - ISBN 978-9952-461-90-9 :

        

9(Az)

А 35 

         Азербайджан в цифрах, графиках, картах и фото / авт. идеи А. Пашаев ; авт. альбома Ч. Султанов. - Баку : Çaşıoğlu, 2012. - 238 с. : карты, рис. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-27-313-7 :

 

618.314-001.5(075)

S 94  

Sultanova, Səadət Həsən qızı.

         "Ginekologiyada kəskin qarın": (Dərs vəsaiti) / S. H. Sultanova ; rəy.: L. Rzaquliyeva, İ. Ş. Maqalov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı, 2014. - 110 s. : şək.

 

 

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: [email protected]
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64